Benincasa hispida - BÍ
Benincasa hispida
PHOTOS BY DTK OF HUE DIEP CHI

Bà Mẹ Ô Lý - Khánh Ly - nhạc Trịnh Công Sơn


Màu Hoa Bí - Như Qùynh - nhạc Võ Đông Điền


Bao Giờ Gặp Lại Em - Khánh Ly - nhạc Nhật Ngân