Bougainvillea brasiliensis - BÔNG GIẤY
Bougainvillea
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Mưa Trên Giàn Bông Giấy - Tường Nguyên