Bauhinia variegata - HOÀNG HẬU
Bauhinia variegata
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Hoa Hoàng Hậu - Khắc Dũng - nhạc Nguyễn Tất Vịnh