Punica granatum - LỰU
Punica granatum
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Tháng Tư Về - Mỹ Linh