Narcissus tazetta - THỦY TIÊN
Narcissus tazetta
PHOTOS BY NPL OF HUE DIEP CHI

Hoa Thủy Tiên - Khánh Ly - nhạc Lê Thương